• platte slideshow
  • platte slideshow
  • platte slideshow

Oliver Laric (D)

Grote Kerk 8-11 sept

De film ‘Versions’ is een manifest om aan te tonen dat kopieën niet inferieur zijn aan het origineel en hergebruik van alle tijden is. Laric heeft dan ook verschillende versies van de film gemaakt. Ondertussen is op YouTube zelfs een versie van een onbekende maker te vinden!

The film ‘Versions’, is a manifesto stating copies are not necessarily inferior to the original and re-use is of all ages. Naturally, Laric made various versions of the film. On YouTube you can even find a version by an unknown maker!

http://oliverlaric.com/

Oliver Laric - Versions

Oliver Laric maakt deel uit van een jonge generatie kunstenaars die is opgegroeid in het internettijdperk. Hij omarmt en bekritiseert het digitale domein. Laric is bekend als één van de curatoren van de populaire kunstblog vvork.com: een vernieuwend experiment rond samenwerking, presentatie en selectie van hedendaagse kunst op internet. In zijn eigen werk – dat zelf ook op diverse video-sharing websites en internetplatforms beschikbaar is – staat Laric stil bij de implicaties van het digitaliseren, het bewerken en verspreiden van cultuur via internet. Zijn films en installaties verwijzen naar de culturele impact van allerlei technieken en software zoals photoshop, green screen, clipart, morphprogramma’s, emoticons en sharing sites zoals YouTube. Waarom zou je zelf nieuw beeld maken wanneer er reeds oneindig veel in omloop is? En waarom zou je moeilijk doen over het auteurschap van die beelden? Larics werk is te plaatsen in de actuele discussie over origineel en kopie.

Versions is een visueel essay over auteurschap en piraterij. De documentaire-achtige film belicht dit onderwerp vanuit allerlei vormen van creatieve productie. Dit in historisch perspectief geplaatste copyright manifest betrekt zelfs de Klassieken en de zestiende-eeuwse Beeldenstorm in het verhaal. De film haalt diverse voorbeelden aan van hergebruik, zoals de klassieke literatuur en haar vele navolgers, de kopieën van klassieke beelden, cammovies, gefotoshopte nieuwsfoto’s en hergebruik van dezelfde scènes in verschillende tekenfilms. Laric wil daarmee aantonen dat hergebruik van alle tijden is. Versions onderzoekt de karakteristieken van origineel en kopie: beide hebben een verschillende status, en de kopie is niet noodzakelijk inferieur aan het origineel. Iedere versie heeft betekenis en is een toevoeging aan de cultuur. Zijn stellingname consequent doorvoerend, heeft de kunstenaar verschillende versies van deze film gemaakt. Op YouTube heeft een onbekende auteur intussen zijn eigen versie toegevoegd aan het beeldenderivaat.

Nederlands Instituut voor Mediakunst, Nanda Janssen

Oliver Laric is part of a generation of young artists who have grown up during the internet era. He both embraces and criticizes the digital domain. Laric is well-known as one of the curators of vvork.com, the popular art blog: an innovative experiment around the cooperation, presentation and selection of contemporary art on the internet. In his own work – which in turn is available on various video-sharing websites and internet platforms – Laric reflects on the implications of digitization, and on the revising and spreading of culture via the internet. His films and installations refer to the cultural impact of all kinds of techniques and software, such as Photoshop, green screen, clipart, morph programmes, emoticons, and sharing sites such as YouTube. Why would you want to create new image material when there is already such an endless amount of it around? And why would you bother about the authorship of those images? Laric’s work can be placed in the topical discussion on original and copy.

‘Versions’ is a visual essay, a documentary-type film on protected authorship and piracy in various fields of creative production. Placed in a historical perspective, this copyright manifesto even goes back to the Classics and the 16th-century iconoclasm. The film brings up numerous examples of reuse, such as, classic literature and its many followers, copies of classic sculptures, cam movies, Photoshopped news photos, and reuse of the same scenes in various animation films. In this way, Laric strives to demonstrate that reuse is nothing new. 'Versions' investigates the peculiarities of original and copy: both have a different status, and the copy is not necessarily inferior to the original. Each version of a work has its own meaning and is a contribution to culture. Consistently maintaining this position, Laric has made various versions of this film. On YouTube, an unknown author has now added his own version to the image derivative.





Organization:
PLANETART
contact@gogbot.nl
+316 5583 0311

Press and more:
Persbericht 1| 2 NL
Pressrelease 1 ENG
Pressemitteilung 1 DE
GOGBOT 2011 logo
GOGBOT banner
GOGBOT banner wide
GOGBOT header
Hi-Res Pictures
Hi-Res Music Pictures

Credits:
ICT: Numloq
CMS: Joomla
Artwork:
Sandwoman
Arno Coenen
Via Oral